Säännöt

Etelä-Karjalan Yleisurheilu E-KY ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1. Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Yleisurheilu E-KY ry.

2. Yhdistyksen kotipaikka on Imatran kaupunki.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus, tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen sekä jäsenyys yhdistyksissä tai järjestöissä

1. Yhdistyksen tarkoituksena on yleisurheilun edistäminen ja tukeminen Etelä-Karjalassa.

2. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, valmennus-, harjoittelu- ja kilpailutoimintaa sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa myös valistus- ja kasvatustyötä julkaisemalla ja levittämällä yleisurheiluaiheisia julkaisuja. Yhdistys voi tukea stipendein yleisurheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden opintoja ja jatkokoulutusta.

3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsen- ja liittymismaksuja, sekä järjestettävistä yleisurheilukilpailuista ja koulutustilaisuuksista osanotto-, lupa- ja pääsymaksuja. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi omistaa tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, järjestää urheilukilpailuja, arpajaisia, kioskimyyntiä, bingotoimintaa tai toimintansa rahoittamiseksi sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

4. Yhdistys noudattaa kilpailutoiminnassaan Suomen Urheiluliito ry:n sääntöjä. Yhdistys on Suomen Urheiluliiton sääntöjen 6§:n mukainen piiri. Yhdistys voi olla Suomen Urheiluliiton, sekä muun yleisurheilua harjoittavan, tukevan tai edistävän yhdistyksen tai järjestön jäsen.

 

3 § Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet

1 . Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä rekisteröity yleisurheilua harrastava yhdistys, ensisijaisesti yleisurheiluseura. Liittyessään jäsen sitoutuu täyttämään yhdistyksen sääntöjen mukaiset velvoitteet. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

2. Yhdistyksen hallituksen hyväksymä oikeustoimikelpoinen yhteisö ja rekisteröity säätiö voi liittyä kannattavaksi jäseneksi. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyskokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen yhdistyksestä

1. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun eroilmoitus on tehty, eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näitten sääntöjen mukaiset ja yhdistyksen päätösten edellyttämät velvoitteet kulumassa olevan toimikauden loppuun asti.

2. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on laiminlyönyt yhdistyksen päätösten mukaisten jäsenmaksujen, osanotto- ja lupamaksujen tai muitten jäsenille kuuluvien yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvoitteiden suorittamisen, tai mikäli jäsen rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

 

5 § Jäseniltä perittävät liittymismaksut, jäsenmaksut ja muut maksut

1. Jäseneltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous erikseen varsinaisille jäsenille ja kannattavalle jäsenelle.

 

2. Toimintaan liittyvien osanotto-, lupa ja pääsymaksujen suuruuden päättää hallitus syyskokouksen hyväksymän tulo- ja menoarvion puitteissa.

 

6 § Yhdistyksen hallitus ja hallituksen toimikausi

1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

2. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus määrätään arvan perusteella.

 

7 § Hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja talouspäällikkö sekä työvaliokunta, toimikunnat ja toimihenkilöt

1. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja talouspäällikön. Sihteeriksi voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolinen henkilö, jolla on puhe- mutta ei äänioikeutta.

2. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolme (3) muuta hallituksen jäsentä.

3. Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsottavat, käytännön yleisurheilutoimintaa toteuttavat toimikunnat, joille kullekin nimetään puheenjohtajaksi hallituksen jäsen, ja toimikuntien muut jäsenet nimetään jäsenseurojen tekemien henkilöehdotusten pohjalta.

 

8 § Hallituksen kokoontuminen, sen päätösvaltaisuus ja päätöksen teko

1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

2. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja , tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

3. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

 

9 § Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt

1. Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka hallitus ottaa ja erottaa.

2. Yhdistyksellä voi olla muita tarvittavia toimihenkilöitä, jotka hallitus ottaa ja erottaa.


10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

 

11 § Yhdistyksen tilikausi

1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

2. tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

 

12 § Yhdistyksen kokouksien kokoonkutsuminen

1. Yhdistyksen kokoukset kutsuu kokoon hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

 

13 § Yhdistyksen vuosikokouksen aika

1. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat marraskuussa kokoontuva syyskokous ja huhtikuussa kokoontuva kevätkokous.

 

14 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous

1. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

15 § Äänioikeus, äänivalta ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa

1. Jokaisella vähintään kolme (3) kuukautta yhdistyksen varsinaisena jäsenenä olleella on äänioikeus ja yksi ääni. Lisäksi yleisurheiluseuroilla on lisä-ääni Suomen Urheiluliiton vahvistamien seuraluokittelupisteiden mukaisesti siten, että jokaista täyttä kymmentä (10) seuraluokittelupistettä kohden yksi (1) lisä-ääni.

2. kokouksissa saa kukin varsinainen jäsen käyttää enintään yhtä viidesosa (1/5) saapuvilla olevien varsinaisten jäsenten yhteisestä äänimäärästä.

3. Äänivaltaa käyttävän edustajan tulee olla edustamansa seuran jäsen. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.

4. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

5. Kannattavan jäsenen edustajalla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

16 § Yhdistyksen kokouksissa päätettävät asiat

1. Yhdistyksen syys- ja kevätkokousten asioiden lisäksi yhdistyksen kokous käsittelee ja päättää yhdistyksen mahdollisesta lainan ottamisesta, pantin tai vakuuden antamisesta ja omaisuuden kiinnittämisestä tai luovuttamisesta.


17 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus erikseen varsinaiselle ja kannattavalle jäsenelle sekä hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavat palkkiot ja kulukorvaukset

7. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

10. Valitaan tarvittaessa ehdokkaat ja heille varamiehet eri liittojen ja yhdistysten toimielimiin

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen

 

18 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

 

19 § Jäsenen asiaehdotus yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi

1. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

20 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

2. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

21 § Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.